Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013-11-21 Nr. V-1106

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2016-07-22 Nr. V-674

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2017-04-11 Nr. V-252

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2018-02-05 Nr. V-100

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas 6.45–17.15 (10.30 val.).
 2. Privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.
 3. Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų (globėjų) pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas.
 4. Su grupės vaikais dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, meninio ugdymo mokytoja, logopedė.
 5. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Į grupės veiklą integruojama priešmokyklinio ugdymo priemonė „Katino dienos“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
 6. Programos minimali trukmė – 640 valandų.
 7. Lopšelis-darželis „Sigutė“ ir tėvai (globėjai)  aptaria ir pasirašo priešmokyklinio ugdymo sutartį. Tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų priešmokyklinio ugdymo grupės lankymą. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos pagal Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius.
 8. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.
 9. Du kartus per metus (spalio ir gegužės mėnesiais) atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai (globėjai) informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu.
 10. Gegužės mėnesį vaikų pasiekimai aprašomi Priešmokyklinio ugdymo mokytojo rekomendacijose. Jos pildomos pagal Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d.
 11. Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus, sudarytos sąlygos poilsiui, kuriama saugi be patyčių ugdymosi aplinka.