Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė žaliuoju taku“

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 1. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų.
 2. Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Ketindami leisti vaiką į ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą įstaigos vadovui.
 3. Priimant vaiką pasirašoma tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma nauja priešmokyklinio ugdymo sutartis.
 4. Vaikų ugdomoji veikla organizuojama pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė žaliuoju taku“, patvirtintą Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus įsakymu. Integruojamos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
 5. Vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma
  HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93.
 6. Visas ugdymo procesas orientuotas į vaiką ir jo poreikių tenkinimą: norą pažinti, suprasti pasaulį, suprasti gyvąją ir negyvąją gamtą, susipažinti su socialiniais reiškiniais, galimybe mylėti, būti mylimam, išklausytam ir suprastam, patenkinti norą ugdytis, judėti ir žaisti, gyventi ir augti saugioje socialinėje aplinkoje, tiesiogiai stebėti žmones, įvairius gyvūnus, paukščius, augalus bei gebėjimas natūraliai bendrauti. Grupių aplinkos nuolat turtinamos, sudaromos sąlygos poilsiui, kuriama saugi be patyčių ugdymosi aplinka.
 7. Mokytojai, planuodami grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius ir grupės specifiką.
 8. Ugdymo turinys įgyvendinamas visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką, darželio kieme, bendraujant, dalyvaujant mokytojų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.
 9. Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbio su tėvais (globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus.
 10. Mokytojai vertina vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaikų pasiekimų žingsnelį ir pastebi silpniau išreikštus gebėjimus.
 11. Du kartus per metus (spalio ir gegužės mėnesiais) vaikų pasiekimų vertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Vertinimo įrodymai (pavyzdžiai) apie vaiko pasiekimus kaupiami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai (globėjai) informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų (globėjų) susirinkimų metu.
 12. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina grupės mokytojas kartu su logopedu, spec. pedagogu.
 13. Įgyvendinus ikimokyklinio ugdymo programą, grupės mokytojas vaikų pasiekimų aplanką perduoda priešmokyklinio ugdymo mokytojui.