Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ įkurtas 1945 m. tuometinėje Kalno gatvėje. Pirmoji vedėja Janina Bajariūnienė. Darbo sąlygos buvo blogos. Pastatas senas, nepritaikytas vaikų įstaigai. Darželis dirbo iki 15 val., vėliau iki 17 val., lankė 63 vaikai. Nebuvo jokių vaizdinių priemonių, užsiėmimai vyko be jų.

1957 m. darželio vedėja – Elena Brandišauskienė.  1962 m.  atremontuojamos naujos patalpos Laisvės gatvėje.  Suformuojama lopšelio grupė iš 10 vaikų.  Lopšelį – darželį sudarė du pastatai: viename pastate – grupės, kitame – virtuvė, maisto sandėlis.

1965 m.  vadovauja Irena Belazarienė. Pradėjus statyti Krekenavos mokyklą, sumažinamas darželio kiemas. Darželis netenka sodo, daržo. Teritorija aptveriama metaline tvora.

1969 -1971 m. lopšeliui- darželiui vadovauja Irena Astravienė. Metodinis kabinetas perkeliamas į didesnes patalpas, suremontuojamas  koridorius.

1971 m. vedėja dirba  Stasė Čeplienė. Centralizuotu būdu gaunama metodinės medžiagos,  mokymo priemonių. Lopšelio-darželio grupės sanitarinis mazgas perkeliamas į šiltesnes patalpas. Kieme pastatomos sūpuoklės, labirintas, smėlio dėžė.

1973 – 1988 m. įstaigai vadovauja Vanda Aleksiūnienė. Kiekvienais metais atliekamas patalpų remontas. Nuperkami nauji baldeliai, įsigyjama naujų lauko priemonių žaidimams ir fiziniam lavinimui, įrengiama sporto aikštelė, pastatomos pavėsinės, nauja malkinė.1978 m. kol bus pastatytas naujas darželis, lopšelis-darželis „Sigutė“ iš savo patalpų perkeliamas į mokyklos bendrabučio patalpas.

1981 m. liepos 20 dieną   Maironio gatvėje atidaromas dabartinis 140 vietų lopšelis-darželis. Patalpos tipinės su stacionariniais miegamaisiais, šiltu ir šaltu vandeniu, kabinetais, izoliatoriumi. Pradeda veikti 5 grupės: 2 lopšelio – 32 vaikai, 3  darželio – 59 vaikai.

1982 m. atidaroma ketvirtoji darželio grupė. Lopšelį-darželį lanko 125 vaikai.  Tais pačiais metais įstaiga  perduodama Panevėžio rajono savivaldybės žinion. 1983 m.  darželis apsirūpina kietu ir minkštu inventoriumi. Grupėse įrengiami  žaidimo  kampeliai, įsigyjama įvairių lauko priemonių.

Nuo 1988 m. lapkričio 1 d. darželiui vadovauja  direktorė, edukologijos magistrė Sigita Tiškienė. Didelis dėmesys skiriamas estetiniam, doroviniam vaikų auklėjimui. Organizuojamos įvairios ekskursijos, išvykos į gamtą. Sudaromos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymui. Gavus lėšų iš tuometinės agrofirmos „Krekenava“, atliekamas kapitalinis darželio remontas: visos patalpos išdažomos, grupių sienos iškalamos mediena. 1992 m. sumažėjus vaikų skaičiui, prasidėjus darželių uždarymų bumui respublikoje, darželyje mažinama grupių skaičius. Lopšelyje – darželyje lieka 3 grupės.

1993 m. lopšelio-darželio direktorės iniciatyva įkuriama I –oji priešmokyklinė   grupė. Vietoje buvusios  lopšelio grupės įrengiamas žaidimų kambarys. 1994 m. rugsėjo 1 d. duris atveria II – oji priešmokyklinė  grupė. Darželį lanko 95 vaikai. Sutvarkomi lauko įrengimai, siuvami minkšti žaislai vaikų žaidimams ir interjero papuošimui.

1995-1997 m.  veikia 1 lopšelio, 2 darželio ir 2 priešmokyklinės grupės. Darželyje įrengus svetainę, kurioje vaikai valgo, grupės tapo erdvesnės, liko daugiau vietos  vaikų veiklai. Didelis Gerinamas grupių estetinis vaizdas, vaikai ugdomi kūrybiškumo: įrengiami kampeliai – gamtovaizdžiai, įrengiamas teatro kambarys, ruošiami įvairūs sceniniai vaizdeliai, spektakliukai.  Lanko 85 vaikai. Darželis nebegali patenkinti visų norinčių lankyti darželį vaikučių tėvų prašymų, todėl   1998 m.  atidaroma nauja darželio grupė. Veikia 6 grupės. Suburiamas pedagogų vokalinis ansamblis, kuris dalyvauja įvairiuose renginiuose, vokalinių ansamblių konkurse. 2003 m. darbuotojos susiburia į dramos būrelį. Kuriami įvairūs spektakliai, jie rodomi vaikams, jų tėveliams, Krekenavos visuomenei.  Lopšelyje darželyje organizuojamos įvairios šventės, pramogos, įvairių darbelių ir piešinių parodos. Įrengiamas vaizduojamosios veiklos kambarys, kuriame vaikai piešia, lipdo, kuria įvairius darbelius.  Grupės turtinamos įvairiais žaislais, konstruktoriais nupirktais iš rėmėjų gautų lėšų. Įdomiai ir turiningai rengiamos sveikatingumo dienos.

Priešmokyklinės  grupės pradeda dirbti pagal individualią programą. Lopšelio – darželio pedagogai dirba pagal O. Monkevičienės „Vėrinėlio“ programą, į ugdymą integruojama  J.Bakūnaitės humanistinio ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“. Tvarkoma lopšelio – darželio apšiltinimo sistema.  Dėmesys skiriamas vaiko  intelektinių ir kūrybinių sugebėjimų ugdymui, fizinių galių stiprinimui, vaikų parengimui mokyklai, palengvinant vaiko perėjimą nuo ugdymo darželyje prie sistemingo ugdymo mokykloje. Vyksta įvairus darbas sus tėvais.

Grupėse pradedama dirbti pagal pasirinktas papildomo ugdymo kryptis, parengiamos programos,  įrengiami veiklos kampeliai atitinkantys papildomo ugdymo kryptis.

2004 m. spalio 1d. Panevėžio  rajono Tarybos sprendimu, lopšeliui  – darželiui suteikiamas finansinis savarankiškumas. Pertvarkomos darželio grupės, keičiami baldai, suremontuojami kabinetai. Tvarkomas lopšelio-darželio kiemas, nuverčiamos senos pavėsinės ir pradedama naujų pavėsinių ir smėlio dėžių statyba.

2008 m. lopšelis-darželis „Sigutė“ pilnai  renovuojamas: apšiltinamas fasadas, pakeičiami langai, vandentiekis, elektros instaliacija, šiluminis mazgas, atliekamas pilnas vidaus remontas, įrengiami nauji kabinetai, šildomos  grindys, visi baldeliai pakeičiami naujais. Parengiama individuali lopšelio – darželio programa „Vaikystė – žaliuoju taku“ orientuota į ekologinį vaikų ugdymą. Į ugdymą integruojami įvairūs projektai, stengiamasi pritraukti ne tik kuo daugiau investicijų, bet ir plėsti ugdytinių pažintinę veiklą.

Lopšelyje –darželyje „Sigutė“ dirba ilgametis kolektyvas. Šaunūs pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai, kurie savo meilę ir širdies šilumą atiduoda vaikams, kad jiems lopšelis-darželis būtų tarsi antri namai. Už stropų ir kūrybingą darbą lopšelio-darželio darbuotojai ne kartą skatinti  Panevėžio rajono savivaldybės mero, švietimo skyriaus,  kitų organizacijų    padėkos raštais, direktorė – ir  Lietuvos Respublikos Seimo medaliu.

Šiandien lopšelis-darželis  „Sigutė“   atveria vaikystei  naujas duris.. Kiekvieną dieną vaikus pasitinka erdvi, spalvinga, estetiška aplinka, jaukios grupės ir mėgstami žaislai, moderniai įrengti kabinetai, graži ir funkcionali kiemo aplinka (2013  m. Panevėžio rajono švietimo įstaigų aplinkos tvarkymo konkurse lopšelio-darželio aplinka pripažinta geriausia iš rajono darželių-mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų), sudarytos visos sąlygos vaikų visapusiškam ugdymui(si). Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatingumui, doroviniam, estetiniam, ekologiniam  ugdymui, įvairių renginių organizavimui, siekiant kuo glaudžiau bendradarbiauti su šeima užtikrinant abipusį supratimą, kad padėtume vaikams sveikai augti ir pažinti aplinką, nes šeima ir ugdymo įstaiga yra du svarbiausi mažų vaikų pasauliai, kurie turi sietis. Vaikas pasaulį  kasdien pažįsta vis kitokį, todėl vaikystės aplinkoje mes visi esame svarbūs, kuriame gyvename ir žaidžiame kartu. Viskas priklauso nuo akių, kurios žiūri, nuo jausmų, kurie jaučia. O žiūri ir jaučia…