Lopšelio-darželio taryba

2022–2024 m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atstovavimas
1. Valdonė Kuncienė  tarybos sekretorė Mokytojų atstovai
2. Lina Sadzevičienė narė
3. Margarita Stasevičienė  tarybos pirmininkė
4. Meilutė Černiauskienė narė Nepedagoginių darbuotojų atstovai
5. Jūratė Januškienė narė
6. Rima Matulevičienė narė
7. Rūta Eidrigevičienė narė Tėvų (globėjų) atstovai
8. Kristina Kaušakienė narė
9.

 

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Taryba:

1. Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

2. Pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus.

3. Teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, valdymo struktūros tobulinimo.

4. Svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus.

5. Išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo.

6. Svarsto mokytojų tarybos, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui.

7. Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

8. Svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

9. Teikia siūlymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.

Taryba už savo veiklą kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.