Dėl įstaigos darbo 2024 m. vasarą

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Inventorizacijos taisyklės

Įsakymas dėl pareigybių, kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Mokymo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo komandiruotės tikslams tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprasas

Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Vaikų nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Vidaus kontrolės politika

2022–2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

2024–2028 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“