VIZIJA

Kuriamas draugiškas, atviras, dialogiškas, emociškai saugus lopšelis-darželis, kuriame bendruomenė besimokanti, užtikrinanti turiningą vaiko gyvenimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, užtikrinanti gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą, ugdanti kompetencijas, brandinanti socialų, pilietišką, dorą asmenį mokyklai.

MISIJA

Profesionalių ugdytojų pagalba lopšelis-darželis teikia kokybiškas ugdymo paslaugas, siekia vaiko ugdymo(si) sėkmės, ugdymą grindžia pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis, vadovaujasi bendruomenės susitarimais ir mokymusi, teikia prioritetą atsakomybei už švarią ir saugią aplinką.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Vaikas – asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. Kiekvienas vaikas priimamas toks, koks jis yra, gerbiamas vaiko individualumas. Puoselėjamos ir saugojamos tradicijos, ekologinės ir bendražmogiškosios vertybės.

TIKSLAI

  1. Aktyvinti šeimos ir lopšelio-darželio bendravimą ir bendradarbiavimą, kurti bendradarbiaujančios ir besimokančios bendruomenės pagrindą.
  2. Užtikrinti saugią, palankią vaikų sveikatai lopšelio-darželio aplinką.

 

KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KREKENAVOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“